987791001077+ 07733543036
Info@AbarPardazesh.com
نام پروژه :
طراحی ، اجرا و راه اندازی سامانه نظارت و کنترل ترافیک شهرداری بندربوشهر
توضیحات :
طراحی و اجرا سامانه نظارت و کنترل ترافیک شهرداری بندربوشهر شامل سیستم های پایش تصویر و مانیتورینگ ویژه شهرداری بندربوشهر جهت نظارت و کنترل ترافیک سطح شهر را فراهم میکند.
خدمات ارائه شده :
.
مدت زمان اجرای پروژه :
90 روز
بازدید شده :
۱۷۹